Scientific journal
European Student Scientific Journal
ISSN 2310-3094

Issue №1 in 2014

Biological Sciences
Kondrashova D.F., Ilina V.N.
Engineering
Varivodina I.N., Kuznetsova E.V., Perelygina O.G.
Usipbaev U.A., Bugibaeva A.R., Balabekov Z.A., Shoybekov B.Zh.
Moldakhmetov K.U., Sadykov Zh.A., Pernebekov S.S., Arizov K.T.
Varivodina I.N., Travnikova V.V., Maradudin A.F., Liventseva Yu.N., Omelchenko Yu.S.
Economics
Philosophy Of Science
Danilova T.V., Korchanitsa I.A.
Jurisprudence
Arts