Scientific journal
European Student Scientific Journal
ISSN 2310-3094

Issue №2 in 2015

Engineering
Golubev V.G., Kolesnikov A.S., Sadyrbaeva A.S., Dzhusenov A.U., Turebekova A.M., Baybotaeva S.E., Kasimova Zh.Zh., Ivashkova A.A.
Kolesnikov A.S., Golubev V.G., Akynbekov E.K., Pusurmanova G.Zh., Dzhumaev A.Ya., Dzhusenov A.U., Dzhumadillaev Zh.D., Gylychdurdyeva G.M., Shegenova G.K., Kasimova Zh.Zh., Ivashkova A.A., Akynbekov A.E.
Klimov A.M., Martynov A.A.
Rybina M.A.
Philology
Economics
Medical Sciences
Karnaukh E.V., Titarenko V.V., Kulyk T.V.
Teaching Science
Tsybin D.S., Soloschenko M.Yu.
Psychological Science
Chemical Sciences
Abdullaeva F.A., Abdullaeva F.A., Azizov T.A., Khasanov Sh.B.
Jurisprudence