Scientific journal
European Student Scientific Journal
ISSN 2310-3094

Issue №1 in 2014

Economics
Engineering
Varivodina I.N., Kuznetsova E.V., Perelygina O.G.
Usipbaev U.A., Bugibaeva A.R., Balabekov Z.A., Shoybekov B.Zh.
Moldakhmetov K.U., Sadykov Zh.A., Pernebekov S.S., Arizov K.T.
Varivodina I.N., Travnikova V.V., Maradudin A.F., Liventseva Yu.N., Omelchenko Yu.S.
Jurisprudence
Biological Sciences
Kondrashova D.F., Ilina V.N.
Arts
Philosophy Of Science
Danilova T.V., Korchanitsa I.A.